NVME Basic

699,000 đ
1 tháng
 • CPU Xeon-E5 8vCores Xeon v4
 • RAM 16 GB
 • Storage 100GB NVME
 • OS Linux/Windows
 • Việt Nam 10Gbps
 • Quốc tế 20Mbps
 • Datacenter FPT HCM

NVME Pro

1,199,000 đ
1 tháng
 • CPU Xeon-E5 16vCores Xeon v4
 • RAM 32 GB
 • Storage 100GB NVME
 • OS Linux/Windows
 • Việt Nam 10Gbps
 • Quốc tế 20Mbps
 • Datacenter FPT HCM